Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Devín

Erb
 
 
ZmenenéNázov a anotácia
3.12.2010Prvá pečať Devína [PDF, 21 kB]
Prvá známa pečať Devína sa nachádza na listine z 12.5.1407. Pečatidlo nesie symbol okrídleného býka s kruhopis s textom L + UCAS. Podľa iných zdrojov sa pečať používala už v 2. pol. 14. storočia so symbolom okrídleného býka a kruhopisom s textom: „Sigillum civium in Theben „. Podľa paleografického rozboru J. Nováka devínske pečatidlo vyhotovili na zač. 14. storočia.
3.12.2010Insígnie Devína – erb , pečať vlajka a starostovská reťaz [PDF, 137 kB]
Erb obce: v modrom štíte strieborný zlatokrídly, zlatým prstencom nimbovaný býk sv. Lukáša v zlatej zbroji kráčajúci po zlatej stuhe v nápisom S LVCAS. Pečať: okrúhla uprostred s obecným symbolom v kruhopisom MESTSKÁ ĆAS´T BRATISLAVA DEVÍN. Vlajka v podobe: sedem pozdĺžnych pruhov vo farbách : bielej, modrej, bielej, modrej, žltej , modrej, žltej.
3.12.2010Zástava dobrovoľného hasičského zboru [PDF, 771 kB]
Plátená hasičská maľovaná a vyšívaná zástava. Na jednej strane v strede je medailón s postavami vierozvescov Cyrila a Metoda, hore s nápisom Dobrovoľný hasičský zbor, dole s nápisom 1946 - Devín - 1948. V ľavom dolnom rohu je vyšívaný emblém hasičov. Na druhej strane je v strede postava sv. Floriána nad ktorým je nápis Bohu na slávu a dole pokračuje slovami: blížnemu na pomoc. V pravom dolnom rohu je znak Slovenska. Na drevenej žrdi je sú kovové štítky s menami rodín – darcov pre hasičský zbor v Devíne.
3.12.2010Zbierka starých pohľadníc Devína [PDF, 147 kB]
Zbierka dobových pohľadníc pozostáva z počtu 90 ks, samostatnú časť tvoria pohľadnice z osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda. Pohľadnice zbiera a uchováva Spolok priateľov staroslávneho Devína.
3.12.2010Katastrálna mapa Devína z roku 1901 z mapovania z rokov 1860 - 90. [PDF, 460 kB]
Katastrálna mapa Devína, z mapovania ktoré prebehlo na území Uhorska v rokoch 1860 – 90 a ktorá tlačou vyšla v roku 1901.
3.12.2010Zbierka dobových pohľadníc [PDF, 20 kB]
Zbierka dobových pohľadníc pozostáva z počtu 90 ks, samostatnú časť tvoria pohľadnice z osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda. Pohľadnica zbiera a uchováva Spolok priateľov staroslávneho Devína.
3.12.2010Knižné publikácie viažuce sa k Devínu [PDF, 30 kB]
3.12.2010Výtvarné diela viažuce sa k Devínu [PDF, 189 kB]
Najstarším nateraz známym zobrazením Devína ja medirytina od neznámeho autora z roku 1670, ktorá zachytáva povodeň pri Devíne a Bratislave. V 30. rokoch 18. storočia vznikla kresba hradu od F. B. Wernera. Veľmi známy je obraz Devínskeho hradu z roku 1759 – 60 od Bernarda Belotta zv. Canaletto, ktorý vykresľuje detaily hradu. Z 18. storočia sú ešte známe olejomaľba okolo roku 1760 od J. CH. Brabda, z roku 1780 lept od pražského rytca C. Kohla a perokresba od M. Marqarta , ktorý pôsobil v 2. pol. 18. stor. v Bratislave ako kartograf a kresliar. V 19. storočí vznikol celý rad pohľadov na Devín, ktorý zachytáva Devín , prevládajú litografie, ktoré sa dostali do albumov a kníh.
3.12.2010Výstrižková služba [PDF, 20 kB]
Súbor článkov venovaných dianiu a histórií Devína v slovenskej tlači od rokov 1992 do roku 2000. Tieto články zhromažďuje a uchováva Spolok priateľov staroslávneho Devína.
3.12.2010Fotografické tablo dobrovoľného hasičského zboru [PDF, 473 kB]
Drevené tablo s fotografiami zakladajúcich členov hasičského zboru v Devíne hore s nápisom: Zur Erinnerung an unser 50 jähriges Jubileum F.F. Děvin. Pod každou fotkou je meno a funkcia príp. hodnosť jej členov. Dole vľavo je zborová fotka s dátumom 1880 – 1930. Dole vpravo nemo autor fotografií: E. Procházka , Bratislava. Fotografia dole vpravo chýba. Tablo je žiaľ v havarijnom stave kvôli zlému umiestneniu vo vlhkej požiarnej zbrojnici. Je významným fotodokumentačným dobovým dokladom dejín Dobrovoľného hasičského zboru v Devíne.
3.12.2010Rezbárske dielo Márie a Martina Žilavých [PDF, 103 kB]
Mária Žilavá ( 1909 - 1989) žila v Devíne od roku 1945. Venovala sa drevorezbe, kde výrazne vynikol jej cit pre materiál. Drevorezbe sa začala venovať od svojho 56 roku života. Stvárňovala výjavy z každodennej práce ľudí, ich zvykov, postavy tanečníkov, hudobníkov, život žien a detí. Svoje sochárske dielo reprezentovala na mnohých výstavách. Prvú samostatnú výstavu mala v roku 1973 v Martine a Banskej Bystrici. Súbornú výstavu mala v roku 1984 v Bratislave. Jej manžel Martin ( 1912 – 1981 ) sa rovnako na podnet manželky venoval drevorezbárstvu.
3.12.2010Filmy a autorské literárne práce filmára a publicistu Ivana Rumanovského s tématikou Devína [PDF, 25 kB]
V roku 1958 založil slovenský Filmový archív, podstatnú časť svojho života však venoval televízii v Bratislave, kde v roku 1963 začínal ako asistent kamery. Neskôr pôsobil ako režisér a scenárista. Zaoberal sa dejinami vedy a techniky, dejinami dagerotypickej, fotografickej a filmovej techniky a najmä dejinami filmu na Slovensku a v ostatných častiach Uhorska. Mimoriadny ohlas malo dvadsať kapitol z dejín kinematografie na Slovensku - Dejiny malej mechanizovanej múzy (1978-79). Ďalej nakrútil filmy: Film Riport, Proletársky prezident a Dve dekády slobody. Napísal desiatky statí a štúdií z dejín filmu, ktoré publikoval v dennej tlači i odborných časopisoch. Bol predsedom Spolku priateľov staroslávneho Devína.
3.12.2010Kronika obce Hedwigi Schottovej [PDF, 485 kB]
Xerokópia kroniky autorky Hedwigy Schottovej z roku 1968, ktorá žije v Salzburgu. Má tri diely 1. diel popisuje dejiny obce do roku 896, druhý diel popisuje obdobie rokov 896 – 1896, tretí diel popisuje mladšiu históriu obce.
3.12.2010Kronika obce OTRSBILD VON THEBEN AN DER DONAU [PDF, 1,1 MB]
Xerokópia kroniky autorky Kathariny Selischkar z roku 2000. Obsahuje nákres Devína so starými názvami ulíc.
3.12.2010Kniha Sto rokov od založenia hasičského zboru v Devíne [PDF, 1,4 MB]
Kniha dr. Antona Bagina Sto rokov od založenia hasičského spolku v Devíne. Obsahuje podrobný popis dejín DHZ v Devíne, mená zakladajúcich členov, nemá veliteľov , technické vybavenie zboru i jeho zásluhy pri hasení požiarov. Prílohou sú fotografie zachytávajúce dejiny hasičského zboru.
3.12.2010Kronika Základnej školy v Devíne z rokov 1991 - 1997 [PDF, 484 kB]
Kronika Základnej školy zachytáva najdôležitejšie spoločenské udalosti v živote školy v období rokov 1991 – 1997. Jej súčasťou je i fotodokumentácia podujatí.
3.12.2010Prvá zmienka o Devíne [PDF, 20 kB]
Prvá zmienka o Devíne je vo Fuldských análoch z roku 846 kde je Devín nazvaný DOWINA. „ V správe k roku 864 sa vraví: kráľ Ľudovít v mesiaci auguste vytiahol s mohutnou brannou mocou za Dunaj, obkľúčil Rastica v akomsi meste, ktoré sa v jazyku onoho ľudu nazýva Dowina, t.j. dievča. „
3.12.2010Historické katastrálne názvy [PDF, 461 kB]
Historické katastrálne názvy Devína, tak ako sú uvedené na katastrálnej mape z roku 1901, napr. Devény, Kroner felso, Kroner also, Galgenbuch, Lange Theil, Goldeck, Bruck a pod.
3.12.2010Používané názvy Devína [PDF, 20 kB]
Historické názvy Devína: 864 – DOWINA, t.j. Puella, 1288 castrum de Dywen, 1326 – Thebyn, tebyn, 1332n – Dévén, 1434 – Dewen, Theben, 1455 – Teben, 1491 – Tebm, 1529 – Thewen, 1531 – Thebmern, 1550 – Theenfeld, Dewen, 1577 – Thoben, 1578 – Thaben, 1605 – Taber, 1651 – Deeben, 1659 - Doben, 1722 – devenium, 1773 – Divinum, Teeben, 1786 – Diwin, 1803 – Palfischen Thebner Herrschaft, 1825 – Divenium, 1875 – Theben – Calrdofer Gemeinde, 1917 – Dévény – Károlyfalva, 1921 – Devín, 1937 – Devín – Karlova Ves.
3.12.2010Udelenie privilégií Devínčanom [PDF, 22 kB]
Privilégium Ľudovíta I. Veľkého zo dňa 21.5.1362, ktoré upravovalo pre obyvateľov Devína poplatky pri vlastníctve a kúpe vinice. Za Andreja Báthoryho dostal Devín dňa 15.12.1565 od Maximilána II právo vydržiavať si jarmoky a trhy. „ Jarmoky boli v Devíne, povolené dva razy do roka a to na sviatok Narodenia P. Márie (8.9.) a na Juraja (24. apríla ), týždenný trh býval každú nedeľu po bohoslužbách. „
V roku 1688 Leopold I. potvrdil Devínčanom všetky staré privilégia a slobody a udelil im privilégium čapovať vlastné víno.
3.12.2010Pobyt slávnych osobností a udalosti [PDF, 28 kB]
„ V auguste roku 864 uskutočnil kráľ Ľudovít Nemec starostlivo pripravenú vojenskú prípravu proti Moravanom a obkľúčil Rastislava v „ akomsi meste, ktoré sa v jazyku onoho ľudu nazýva Dowina, t.j. dievča „.
„ Archeológiovia a historici sa dnes zhodujú v tom, že správa Fuldských análov z roku 864 o Rastislavom meste Dowina sa skutočne vzťahuje na Devínsky hrad nad sútokom Dunaja a Moravy. „
3.12.2010Funkcia manufaktúry [PDF, 73 kB]
V období vlády Jozefa II vznikla v Devíne jedna z prvých manufaktúr na výrobu tureckej červenej priadze. Zamestnávala 70 pradiarov a česáčov bavlny, mala 28 strojov na spracovanie bavlny. Činnosť skočila v roku 1791. Ide o objekt na Kozičovej ulici č. 2.
3.12.2010Pamätné dni v Devíne [PDF, 25 kB]
24.4. pripomienka výletu Štúrovcov na devínsky hrad.

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.