Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Pamätihodnosti mesta Bratislavy

MÚOP
MESTSKÝ ÚSTAV OCHRANY PAMIATOK V BRATISLAVE
Spracovanie zoznamu pamätihodností hlavného mesta SR bolo motivované snahou vytvoriť nástroj na poznanie a zdokumentovanie hodnotných predmetov, pojmov a udalostí, ktoré sa viažu ku kultúrnemu životu a histórii mesta.

Pojem pamätihodnosť je špecifický – nekryje sa s pojmom národnej kultúrnej pamiatky.
 

 
 

Zjednodušene sa dá povedať, že národné kultúrne pamiatky majú celoslovenský význam a ich ochranu garantuje štát, zatiaľ čo pamätihodnosti majú spravidla lokálny význam a garantom ich ochrany je obec. Pamätihodnosti sú pre daný región charakteristické, majú trvalé hodnoty a ich význam je preto nezanedbateľný.

 

Zoznam bude mať po spracovaní štyri kategórie. Tieto kategórie boli dané metodickým  usmernením Ministerstva kultúry SR a boli upravené pre potrebu mesta v Komisii kultúry hlavného mesta SR Bratislavy. Sú to:

 

1 A – Hmotné nehnuteľné pamätihodnosti

Táto kategória obsahuje budovy, obytné bloky, súbory objektov, drobnú architektúru a výtvarné diela pevne ukotvené základmi v zemi.

1 B – Hmotné hnuteľné pamätihodnosti

Táto kategória obsahuje predmety, ktoré nie sú pevne spojené so zemou, alebo nie sú pevne zabudované v objektoch.

2 – Nehmotné pamätihodnosti

Táto kategória obsahuje historické udalosti, pamätné dni a roky, historické katastrálne názvy, historické názvy ulíc a námestí, prípadné iné javy, ktoré nemajú hmotnú povahu.

3 – Zaniknuté pamätihodnosti

Táto kategória obsahuje nehnuteľné alebo hnuteľné hmotné pamätihodnosti, ktoré mali pre obec historický význam, ale medzičasom zanikli.

 

Doteraz bola spracovaná 1. kategória pamätihodnosti - hmotné nehnuteľné (1 A). V prvom kole pripravili návrh objektov do tejto kategórie pracovníci Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave na základe dlhodobého výskumu a bádania v teréne a po odsúhlasení v Komisii kultúry hlavného mesta Bratislavy. Materiál (nachádza sa v prílohe) bol predložený do Mestského zastupiteľstva ako návrh celomestského zoznamu, ale nebol schválený v predloženej podobe z organizačných dôvodov. Vedenie mesta po dohode so starostami mestských častí navrhlo iný postup schvaľovania pamätihodností – najprv si každá mestská časť schváli čiastkový zoznam na pôde svojho zastupiteľstva, a potom  budú dielčie zoznamy predložené do Mestského zastupiteľstva na schválenie celomestského zoznamu.

 

V súčasnosti už majú takmer všetky mestské časti spracovanú a odsúhlasenú 1. kategóriu pamätihodnosti (hmotné nehnuteľné). Náš ústav napriek tomu ešte dáva na mestské časti niektoré podnety na doplnenie alebo úpravu zoznamu v opodstatnených prípadoch.

 

V ďalších kategóriach (hnuteľné, nehmotné a zaniknuté) ďalej  prebieha proces výberu pamätihodností na základe intenzívnej spolupráce medzi mestskými časťami a našim ústavom. Schválené pamätihodnosti všetkých kategórií musia naši odborní pracovníci spracovať do katalógovej podoby, obsahujúcej odborný popis, fotografiu a situovanie na mape. Fyzický zoznam, uložený na Mestskom ústave ochrany pamiatok v Bratislave, sa bude priebežne obohacovať o archívne materiály a historické pohľadnice.

 
Kontakt: PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 4.5.2009 / 4.5.2009

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.