Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Obnova kostola Klarisiek

Klarisky
V roku 2003 bola vypracovaná architektonická štúdia obnovy a dostavby kostola. K nej bolo vydané rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu v Bratislave, ktoré schválilo zámer obnovy objektu kostola v plánovanom rozsahu a predpísalo pred začatím projektovej prípravy vykonať reštaurátorský výskum, archeologický výskum, vypracovať stavebno-technický posudok, posudok vlhkosti a na základe výsledkov týchto posudkov vypracovať projekt technického riešenia rekonštrukcie objektu.
 

 
 

Kostol mal pred rekonštrukciou zlý stavebno-technický stav obvodových murív a omietok spôsobený zemnou a povrchovou vlhkosťou. Vnútorné vybavenie a technické rozvody boli z časti nefunkčné alebo opotrebované a zastarané.  Zámerom obnovy bola sanácia objektu proti vlhkosti, úprava interiérového vybavenia,  rozvodov a dostavba prevádzkového a sociálneho zázemia.

 

Projekt obsahoval technické riešenie odstránenia vlhkosti obvodových múrov  a podlahy, temperovanie a vetranie objektu, projekt rekonštrukcie elektroinštalácie a slaboprúdových rozvodov vrátane návrhu nasvietenia interiéru aj exteriéru, projekt ozvučenia interiéru, projekt bezpečnostnej a požiarnej signalizácie a riešenie samotnej obnovy interiéru. Projekt vyriešil odstránenie vlhkosti  z muriva  formou odvetranej podlahy , čo predstavuje novú, doteraz nepoužitú technológiu.

 

SARPO a.s. ako dodávateľ stavby urobil na kostola Klarisiek  stavebné úpravy, vysušenie obvodových múrov, podlahy a sanáciu objektu proti vlhkosti. Ďalej  zrealizoval temperovanie a vetranie objektu, novú elektroinštaláciu a slaboprúdové rozvody. Reštaurátor akad. sochár Miroslav Černák urobil  umelecko – remeselné a reštaurátorské práce v rozsahu kamenných, drevených a kovových prvkov. Práce boli dodávateľom zrealizované v celkovej hodnote 18 088 000 Sk.

 

Druhou etapou obnovy kostola bude prístavba technického a sociálneho zázemia koncertnej siene. Prístavba ku kostolu Klarisiek je umiestnená na západnej časti kostola pod vežou. Celá prístavba bude zapustená pod úroveň záhrady. Do prístavby bude samostatný bočný vstup pre účinkujúcich v existujúcej spodnej časti oplotenia z Farského ulice. Prístavba rieši šatne pre účinkujúcich a návštevníkov, sociálne zariadenia, strojovňa vzduchotechniky  pre prístavbu a kostol. Budovanie  prístavby bude možné po skončení archeologických prác.

 

Predpokladané náklady na vybudovanie prístavby sú vo výške 20 miliónov Sk. Doteraz prestavané náklady celkom na obnovu lode a strechy vrátane archeologického prieskumu sú vo výške 29 753 000 Sk.

 

Kostol Klarisky slúži v súčasnosti na kultúrno-spoločenské účely organizované Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom. Do užívania BKIS bol odovzdaný v decembri 2006.

 
Kontakt: PhDr. Ivo Štassel
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 18.7.2007 / 18.10.2008

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Kostol Klarisky
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.