Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Archeologický výskum kostola Klarisiek

Klaricky archeologicky
Za najvážnejšie zistenie archeologického výskumu kostola Klarisiek v Bratislave sa dá doteraz považovať objav neskorolaténskeho opevnenia z 1. storočia pred Kristom. Je to objav, patriaci do kategórie archeologický nález roka časopisu Pamiatky a múzeá. O túto cenu sa Mestský ústav ochrany pamiatok hlavného mesta SR Bratislavy bude aj náležite uchádzať.
 

 
 

V tej dobe sa na území dnešného bratislavského Starého mesta nachádzalo oppidum – politické, hospodárske a vojenské centrum keltského kmeňa Bójov. V rámci oppida vyčleňujeme tzv. akropolu na masíve hradného vrchu a podhradie na východ a juh od línie Kapitulskej ulice. Na kontakte akropoly a podhradia vybudovali Bójovia opevnenie. Obvykle išlo o hlinený val s priekopou. Západne od kostola Klarisiek, na parcele č. 363 sa práve teraz podarilo po prvý krát archeologicky dokázať existenciu  časti tohto opevnenia - hlineného valu  s kamennou čelnou stenou. Detailne sa dokumentuje technika založenia valu, spôsob jeho konštrukcie.

 

Objekt  bývalého kostola Klarisiek je situovaný v západnej časti Pamiatkovej rezervácie Bratislava a v zozname NKP sa nachádza pod číslom BA-N/81. Tvorí súčasť historického bloku č.16, od západu ohraničeného Kapitulskou ulicou, od juhu Farskou ulicou, od severu ulicou Na vŕšku a od východu Klariskou ulicou. Ťažiskovou architektúrou historického bloku č.16 je nesporne bývalý kostol a kláštor Klarisiek.

 

V blízkosti Michalskej ulice, t.j. v polohe totožnej s polohou kostola a kláštora Klarisiek, sa spomína už v roku 1235 rehoľný dom cistercitiek. Ďalšie historické pramene k reholi cistercitiek sa vzťahujú k roku 1238, rovnako k roku 1244, resp. k roku 1249. Keď v rokoch 1271 a 1273 český kráľ Přemysl Otakar II. napadol Bratislavu, cistercitky Bratislavu opustili. Klarisky do Bratislavy povolal uhorský kráľ Ondrej III. na základe listu rímskemu kardinálovi Matúšovi zo dňa 9. septembra 1297.

 

Na základe projektovej dokumentácie „ Štúdia úpravy Kostola klarisiek, Bratislava“ autor Ing. arch. Vladimír Šimkovič, vydal Krajský pamiatkový úrad Bratislava rozhodnutie o nutnosti v predstihu realizovať archeologický výskum. Archeologický výskum sa v súvise s citovanou štúdiou nachádza už v tretej etape. Prvá etapa archeologického výskumu: prístavba Farská ulica sa realizovala  v roku 2004-2005, druhá etapa archeologického výskumu: rekonštrukcia interiéru kostola prebehla začiatkom roku 2006. Momentálne tretia etapa archeologického výskumu sa vykonáva od konca februára 2007 v priestore záhrady, parcela č. 363, západne od kostola Klarisiek.

 

Archeologický výskum realizuje Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave. Investorom výskumu je Paming, Mestská organizácia pre obnovu pamiatok. Archeologický výskum doteraz potvrdil v mieste uvedenej parcely č. 363, nenarušenú polykultúrnu archeologickú lokalitu. Najmladší sídelný horizont je tvorený nálezmi sídliskových objektov z horizontu konca 13. až konca 15. storočia. Ide o odpadové jamy, situované v severozápadnej časti parcely. Z výplne pochádza obsiahla vzorka stolovej a kuchynskej keramiky, ako aj výrobkov zo skla a z kostí.

 

Výnimočným je nález kameninového pohára z konca 15. storočia. Tento typ porýnskej kameniny je zatiaľ z priestoru stredovekej Bratislavy jediný. Ako odpad sa sekundárne do výplne jednej z uvedených odpadových jám dostali aj fragmenty rímskych tehál s kolkom štrnástej légie. Cennou je lokalizácia časti sídliska z konca 9. a začiatku 10. storočia. Archeológovia zaznamenali sedem objektov, medzi  ktorými majú prevahu kotlovite zahĺbené sídliskové jamy. V jednom prípade ide aj o torzo polozemnice s obvodovou spálenou konštrukciou. Z jej výplne pochádza bohatá zbierka fragmentov dobovej keramiky, ako aj torzá nádob. Výskum tu rovnako zistil výraznú koncentráciou zuhoľnatených zŕn obilia. Našli sa spolu s torzom  keramickej platne, ktorá slúžila na praženie obilia, resp. sa na nej obilie zbavovalo iných nečistôt, pliev.

 
Kontakt: PhDr. Branislav Lesák
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 18.7.2007 / 18.7.2007

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Kostol Klarisky
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.